Karjeros ugdymo planas

2020/2021 M.M.

Ugdymas karjerai– reikšminga bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo dalis, kurios ugdomasis poveikis besimokantiems išlieka svarbus visą gyvenimą. Šiuolaikinio darbo pasaulio dinamika ir mokymosi galimybių įvairovė kelia gausybę reikalavimų žmogui jo karjeros kelyje. Jam būtinos karjeros kompetencijos, apibrėžiamos kaip nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens savęs ir savo karjeros pažinimas, jos planavimas, valdymas ir derinimas su kitais savo gyvenimo aspektais.

Tikslas:      sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokyklos aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymui visą gyvenimą.

Uždaviniai: siekiama, kad mokiniai:

 • pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
 • rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
 • remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
 • remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
 • mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.
Atlikimo laikas        KlasėsVeiklaVeiklos pavadinimasAtsakingas asmuo
2020 Spalis – Lapkritis1 – 10 kl.Parengiamieji darbaiMokinių ugdymo karjerai darbo grupės narių susirinkimai.   Karjeros ugdymo plano pristatymas.   Aktualios informacijos pateikimas mokyklos internetiniame puslapyje.   Duomenų banko kaupimas apie profesijas, profesines mokyklas, apie mokinių tėvų profesijas.   Metodinės literatūros rinkimas, kaupimas ir sisteminimas. Informuoti klasių auklėtojus, mokinius apie atvirų durų dienas,  vyksiančias profesinėse mokyklose.  Ugdymo karjerai grupės nariai Klasių auklėtojai Giedrė Čiunkaitė  
  2020 – 2021m.    1 – 10 kl.      Klasių valandėlės                 Individualūs susitikimai                   Konsultacijos  „Susipažinkime su profesijomis“. 1-10 kl. Mokinių informavimas apie naujausių profesijų poreikį.   Ugdymo karjerai pristatymas 5-7 klasių mokiniams.   5–10 klasių moksleivių lankymasis internetiniuose puslapiuose „Pakeliaukime po profesijų pasaulį“.     „Motyvacinio laiško ir CV rašymas“,  (8-10 kl.),    Klasių auklėtojai             Giedrė Čiunkaitė , 5-7 klasių auklėtojos         Giedrė Čiunkaitė               Giedrė Čiunkaitė  
  2020 – 2021m.  8 – 10 kl.  Tyrimai    „Profesinių ketinimų tyrimas“. Bendradarbiaujant su 8-10  klasių auklėtojais tirti mokinių profesinius ketinimus, aptarti su mokiniais rezultatus.   Diagnostiniai testai įvertinant mokinio interesus, polinkius ir poreikius. 10  klasių mokinių poreikių bei galimybių įvertinimas, naudojant „Lietuvišką profesinių interesų klausimyną“.                      Giedrė Čiunkaitė Ugdymo karjerai grupės nariai
2020 – 2021m.1– 10 kl.Susitikimai IšvykosProfesijų diena. Susitikimas su įvairių profesijų atstovais.    8-10  klasės mokinių susitikimas su buvusiais mūsų mokyklos mokiniais. Tema “Kokią specialybę pasirinkai? Papasakok.“   Edukacinės išvykos 9-10 klasių mokiniams.   Susipažinimas su darbo biržos veikla.   Amatų diena. Mokiniai ugdysis savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, planavimo.Ugdymo karjerai grupės nariai                                 Giedrė Čiunkaitė, ugdymo karjerai grupės nariai, 1-10 klasių mokytojai ir auklėtojai

Pastaba: planas gali būti koreguojamas,  papildomas susitikimais su įvairių profesijų atstovais, išvykomis į susitikimus įmonėse, mokslo įstaigose.

Kita veikla per visus mokslo metus:

 1. Individualios ir grupinės konsultacijos karjeros klausimais. Informacijos pateikimas mokyklos internetiniame puslapyje.
 2. Pagalba klasių vadovams.
 3. Tėvų profesijų stendo apipavidalinimas ir priežiūra.
 4. Informacinių leidinių ( plakatai, lankstinukai) iš švietimo įstaigų  (kolegijų, universitetų, profesinių mokyklų ir pan.) pristatymas stenduose.
 5. Teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas bei supažindinama su studijų mokymo programomis.
 6. Dalyvavimas projektuose, projektų iniciavimas.
 7. Metodinės medžiagos rinkimas, sisteminimas.
 8. Dalyvavimas profesinių mokyklų organizuojamose atvirų durų dienose.

 Karjeros ugdymo veiklos integruojamos į pamokinę, projektinę ir kt. veikla.