Vaiko gerovės komisija

Tikslas − užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką mokykloje.

KĄ VEIKIA VAIKO GEROVĖS KOMISIJA MOKYKLOJE:

 • rūpinasi mokinių mokymosi sėkme;
 •  nagrinėja mokyklą vengiančių lankyti mokinių menkos motyvacijos, nesėkmingo mokymosi priežastis ir teikia tėvams ir mokytojams rekomendacijas;
 • padeda spręsti mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas, siūlo pedagogams būdus šiems santykiams gerinti;
 • analizuoja vaikų elgesio taisyklių pažeidimus mokykloje, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, ieško šių problemų sprendimo būdų;
 • analizuoja vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą;
 • organizuoja prevencijos, sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimą mokykloje;
 • vertina specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius, teikia siūlymų ir rekomendacijų tėvams, mokytojams, mokyklos administracijai dėl ugdymosi aplinkos pritaikymo, specialistų pagalbos, ugdymo programų, specialiųjų mokymo ir techninės pagalbos priemonių naudojimo, siekdama sudaryti mokiniams optimalias ugdymosi sąlygas. Jei būtina, siūlo tėvams, kad vaiko specialieji ugdymosi poreikiai būtų įvertinti savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos;
 • teikia informaciją tėvams ir kitiems mokyklos bendruomenės nariams apie švietimo pagalbos teikimo galimybes mokykloje ir už jos ribų.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA DIRBA KAIP KOMANDA IR VADOVAUJASI ŠIAIS PRINCIPAIS:

 • išklauso vaiką tiesiogiai arba per jo tėvus;
 • priimdama su vaiku susijusius sprendimus, atsižvelgia į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizinius ypatumus, sveikatos būklę, ugdymosi poreikius, vaiko ir tėvų interesus ir lūkesčius, socialinę aplinką ir kitas aplinkybes;
 • priimdama sprendimus teikia pirmenybę vaiko interesams;
 • informacija, reikalinga vaiko problemai spręsti, yra nevieša ir prieinama tik tiems asmenims, kurie tiesiogiai susiję su problemos sprendimu;
 • bendradarbiauja su vietos bendruomene, valstybės ir savivaldybių institucijomis, pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis (švietimo pagalbos tarnybomis), nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt.

Komisijos pirmininkas – pavaduotoja ugdymui Dalia Dobravalskienė.

Komisijos nariai:

 • Vigilija Urbonė – pradinių klasių mokytoja;
 • Verotė Genutienė – matematikos mokytoja;
 • Dalia Milašienė – logopedė, spec. pedagogė;
 • Viktorija Budrienė – socialinė pedagogė.